top of page

טיפ- כיצד להפוך הפסד הון להכנסה

שיטת מיסוי שוק ההון בישראל קובעת את החבות בניכוי המס בגין רווחים משוק ההון ומהשקעה בפיקדונות מסוגים שונים (זמן קצר, זמן ארוך, צמוד מדד, צמוד מט"ח וכד') על המוסד הפיננסי אשר מנהל את ההשקעה, כלומר: ע"י הבנק, בית ההשקעות וכו

מיסוי וחיוב רווחים משוק ההון והפיקדונות מתבצע בעת "המפגש עם הכסף" כלומר בזמן המימוש של ניירות ערך, מכירת אג"ח, משיכת פיקדון וכו'.

המס אותו אנו נדרשים לשלם הינו עבור הרווחים נטו, כלומר סך הרווחים בניכוי סך ההפסדים.

כל עוד נשמר המצב בו רווחים נוצרים לאחר הפסדים, הבנק יקזז את ההפסדים מתוך סך הרווחים והמס שנשלם יהיה בהתאם לרווחים נטו

נשאלת השאלה מה קורה במצב בו לאחר שמימשנו ני"ע או משכנו פיקדון ושילמנו מס על הרווחים, נוצר הפסד? האם הבנק יזכה אותנו על התשלום שהועבר בשמנו למס הכנסה ?? התשובה היא לא!!! מרגע שהועבר תשלום המס למס הכנסה אין הבנק יכול להחזירו למשלם גם אם לאחר מכן נרשמו הפסדים ויתברר בדיעבד כי שהמשקיע לא היה צריך לשלם מס.

החל משנת 2012 ניתנה לבנק אפשרות לבצע קיזוז מס בצורה שנתית כך שנשלם מס רק על רווחים נטו, אולם לא כל הבנקים מבצעים זאת ואלו שמבצעים זאת לא תמיד מבצעים קיזוז כך שאין מיצוי אופטימלי של זכויות ניצול הפסדי ישנם מקרים רבים בהם אנו זכאים להחזרים

המס מפעילות בשוק ההון.

במאמר זה בחרתי להתמקד במס' מצבים נפוצים במיוחד המקנים לנו את הזכות להחזרי מס. להלן המקרים:

1. הפסדי הון מועברים- הפסדי הון המועברים משנים קודמות ניתנים לקיזוז כנגד רווחי הון חייבים (מני"ע בלבד) בשנה השוטפת. קיזוז ההפסדים יקנה לנו את הזכות להחזר מס. תיקון 132 לפקודת מס הכנסה מאפשר לנו להעביר ולקזז הפסדי הון עד 6 שנים משנת היווצרות ההפסד.

2. קיזוז בין חשבונות שונים- במידה וישנה פעילות בני"ע במספר חשבונות במקביל ולא מבוצעים קיזוזי הפסדים בין חשבונות של אותו נישום. יכול בהחלט להיווצר מצב בו בחשבון אחד היו רווחים אשר עליהם חויבנו במס ובחשבון אחר היו הפסדים. ביצוע קיזוז וחישוב מאוחד לחבות המס בגין כל החשבונות תביא להחזר מס.

3. מימוש אופציות ממקום העבודה- עובדים שכירים רבים מקבלים אופציות ממקום העבודה. בעת המימוש הסופי של אופציות הנמצאות במסלול הוני בלבד, ימוסו העובדים בשיעור של 25%. במידה ולאותו עובד יש גם הפסדים מפעילות שוטפת בשוק ההון, הרי שניתן לדרוש את קיזוז ההפסד כנגד ההכנסה ממימוש האופציות ובכך להיות זכאים להחזרי מס.

4. מכירת דירה ומס שבח- במקרים בהם בוצעה בשנת המס עסקת שבח מקרקעין החייבת במס, כלומר: לא עסקה הפטורה משבח, ובאותה שנה היו לנו הפסדי הון או שלזכותנו עומדים הפסדי הון משנים קודמות, הרי שניתן לקזז את רווח ההון מהשבח כנגד ההפסדים האמורים.

5. נישומים מעל גיל 60- לנישומים אלה ישנן הטבות באשר למדרגות המס החלות עליהם בגין רווחים חייבים בבורסה. כך לדוגמא, נישום מעל גיל 60 אשר מלבד הכנסותיו מרווחי הון ני"ע ופיקדונות אינו חייב במס בגין הכנסותיו האחרות, ישלם מס התחלתי בגובה 10% בגין רווחיו בגין הכנסות בשוק ההון, בעוד שיעור המס המקורי על אותם רווחים למי שלא הגיע לגיל 60 יהיה 25%. ההפרש ביו שיעור המס שנוכה בפועל ובין שיעור המס שאמור היה להיות מנוכה יוצר החזר מס.

זכרו: החזר המס בכל אחד מהמצבים שפורטו אינו ניתן באופן אוטומטי ויש להגיש דוח שנתי עם דרישה להחזר ע"מ לקבלו.

אשמח לעמוד לרשותכם בכל עת, על מנת לבדוק את זכאותכם ולהגיש דוח מס להחזר עבורכם..


פוסטים אחרונים
ארכיון הפוססטים
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Square
bottom of page