top of page

המדריך להכרה במס של הוצאות המשרד הביתי


עם התקדמות הטכנולוגיה בעשור האחרון, הפכה האפשרות לעבודה מהבית לנוחה ורלוונטית יותר מבעבר. יותר בעלי עסקים עצמאיים מעדיפים לנהל את העסק מתוך ביתם הפרטי, בשל מגוון רחב של שיקולים. ביניהם: חיסכון ניכר בעלויות, אבדן זמן יקר בשל נסיעה למקום העבודה, יכולת תמרון טובה יותר בין המטלות בעבודה למטלות הביתיות וכו'.

נשאלת השאלה כיצד ניתן להכיר בהוצאות המשרד הביתי לצרכי מס הכנסה ומע"מ ?

סעיף 17 לפקודת מס הכנסה מגדיר את עקרון היסוד בסוגיית ניכוי ההוצאות לצורכי מס, והוא- עקרון ההקבלה בין הוצאות להכנסות הסעיף קובע כי הוצאה תותר בניכוי אך ורק במידה והיא הוצאה לשם יצור הכנסה באותה שנת מס.

סעיף 32 (1) לפקודה קובע כי בקביעת הכנסתו החייבת של אדם לא יותרו ניכויים בגין הוצאות הבית או הוצאות פרטיות, אולם בפס"ד מעונות רוטשילד נקבע כי "במקום שבו ניתן לבודד באופן מפורש את ההוצאה בעסקית מכלל ההוצאה, יותר הרכיב העסקי בניכוי". כך שבמקרים בהם ניתן לצבוע את ההוצאה הביתית וליחס את ההוצאה ישירות לעסק ניתן יהיה להכיר בהוצאה.

מהו היחס לפיו נקבע את ההוצאה שתותר בניכוי ? יש לבודד את ההוצאה בהתאם לחלקו היחסי של המשרד מכלל הבית. כלומר, נגדיר את שטח המשרד מכלל שטח הבית, לדוג' בדירת 4 חדרים בה אחד מתוך הארבעה משמש אותנו כמשרד נכיר בהוצאה ביחס של 25%.

אז מהן ההוצאות הניתנות בניכוי ובאיזה אחוז ?

טלפון ביתי- דרישת מס הכנסה היא כי יש להזמין קו טלפון נפרד עבור המשרד על מנת שההוצאה תותר. בפועל, כל ההוצאה תותר בניכוי ובשיעור מלא הן למס הכנסה והן ןלמע"מ.

אינטרנט- ההוצאה תותר באופן מלא הן למס הכנסה והן למע"מ (תשתית + ספק).

טלוויזיה בכבלים/לווין- ההוצאה לא תותר, למעט עסקים שהוצאה זו הכרחית ונדרשת עבורם לצורך ייצור הכנסה.

ארנונה- ההוצאה תותר למס הכנסה בהתאם למנגנון החלק היחסי. מע"מ לא יוכר.

חשמל- ההוצאה תותר למס הכנסה ומע"מ בהתאם למנגנון החלק היחסי.

כיבוד- יוכרו באופן מלא למס הכנסה ומע"מ הוצאות, חלב, קפה, סוכר, עוגיות, מים מינרליים וכו', שאר ההוצאות לא יוכרו.

חומרי ניקוי- יוכרו באופן מלא למס הכנסה ומע"מ בהתאם למנגנון החלק היחסי.

ועד בית- יוכר למס הכנסה בהתאם למנגנון החלק היחסי. למע"מ ההוצאה לא תותר.

שכר דירה- ניתן לנכות מס רק במידה ולמשכיר הנכס קיים פטור מניכוי מס במקור המתייחס לנכס המושכר, במידה ואין ולו אישור שכזה, יש לנכות מס במקור כנדרש בחוק, במידה ולא נוכה מס במקור כנדרש כחוק, לא ניתן יהיה לדרוש בתור הוצאה חלק יחסי מהשכירות.

פחת מבנה- ניתן להכרה במידה והמשרד מתנהל מתוך הבית בהוצאות הפחת בחלקו היחסי של שטח המשרד מתוך סך שטח הבית בהתאם לתקנות הפחתת נכסי בית ומקרקעין. המע"מ בגין הוצאה זו לא יותר.

הוצאות ריבית ומשכנתא-

ניתן להכיר בהוצאות ריבית ומשכנתא בחלקו היחסי של המשרד מסך שטח הבית.

ריהוט וציוד לעסק- הוצאות רכישת ריהוט משרדי וציוד מחשוב לעסק יוכרו במלואם בין אם כהוצאה שוטפת ובין אם כהוצאת פחת שנתית בהתאם לתקנות הפחתת רכוש וציוד. המע"מ יוכר באופן מלא/חלקי בהתאם לסוג הציוד שנרכש.

תיקונים ואחזקה שוטפת- כל הוצאות התיקונים והאחזקה המיוחסות לעסק יוכרו במלואן. המע"מ יוכר אף הוא באופן מלא.

רשימת ההוצאות שפורטה לעיל אינה רשימה וסגורה וניתן לייחס הוצאות נוספות בהתאם לנסיבות העניין וסוג עיסוק העסק.

אנו במשרד אייל גל מעודכנים ללא הרף בתיקונים ובעדכונים במסגרת החוק ונשמח לסייע תמיד ובכל עת!.


פוסטים אחרונים
ארכיון הפוססטים
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Square
bottom of page