top of page

עצמאי שלא חייב בדמי ביטוח לאומי ? תתפלאו!!!


עבור עובד שמועסק כשכיר, המעביד משלם את חלק המעסיק בגין העסקתו, ואילו חלקו של העובד מנוכה מתלוש השכר.

אדם שהוא עצמאי בלבד חייב בתשלום לביטוח לאומי באופן עצמאי, הנ"ל מתבצע באמצעות הוראת קבע, או ע"י תשלום הספח המתאים בפנקס בכל 15 לחודש (אם אין בידך פנקס, תוכל להוציא ספח ידני לתשלום במוסד לביטוח לאומי אליו אתה שייך), אפשרות אחרת לתשלום היא על ידי הרואה חשבון/ מייצג.

חשוב לציין כי אדם אשר אינו עובד, חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי מינימליים וזאת על מנת לשמור על זכויותיו הביטוחיות.

נשאלת השאלה לגבי מה דינו של אדם אשר עובד גם שכיר וגם עצמאי ?

עבור הכנסתו כעובד שכיר- המעסיק ינכה עבורו את דמי הביטוח הלאומי באמצעות תלוש השכר. נשאלת השאלה האם חלה עליו חובת תשלום ביטוח לאומי בגין הכנסותיו כעצמאי ? התשובה היא- לא בהכרח!!!

בעת הקמת עסק, בנוסף לעבודתך כשכיר, קיימים שלושה תנאים אשר במידה והנך עונה על אחד מהם, חלה עליך חובת תשלום ביטוח לאומי.

במידה ואינך עונה על אף אחד משלושת התנאים, הרי שאתה עונה להגדרה - "עצמאי שאינו עונה להגדרה", ומתוקף כך, לא תהיה חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי עבור חלק ההכנסה הנובע מעצם היותך עצמאי.

להלן שלושת התנאים:

1. הנך עובד בעסק העצמאי מעל 20 שעות בממוצע בשבוע.

2. הכנסתך הממוצעת מעסקך עולה על 50% מהשכר הממוצע במשק (9,334 ₪ נכון לינואר 2016).

3. הנך עובד בעסקך למעלה מ- 12 שעות שבועיות בממוצע, ובנוסף, הכנסותיך כעצמאי עולות על 15% מהשכר הממוצע במשק.

אם אינך עונה על אף אחד מהתנאים שצוינו, הרי אתה נחשב לעצמאי שאינו עונה להגדרה ואינך חייב בתשלום לביטוח לאומי מעבר לסכום שמנוכה לך במסגרת תלוש השכר.

עם זאת, חשוב לזכור כי במקרה בו תהיה לך תאונה במסגרת עסקך, אינך זכאי ליהנות מזכויות ביטוחיות, ולא תוכר כנפגע.

כמובן שבמקרה ויש שינוי בעבודתכם או שבמידה ועברתם, את הסף באחד משלושת מהתנאים שהוזכרו לעיל, יש להודיע על כך לביטוח הלאומי.

הקפידו להתייעץ עם רואה החשבון שלכם, שכן חשוב לזכור שמדי שנה חלים שינויים מהותיים בחקיקה ולכן חובתו של רואה החשבון שלכם להתעדכן בשינויים וכמובן ליידע אתכם. משרד רואה חשבון אייל גל מעודכן ללא הרף, בכל שינוי ועדכון בחוק הביטוח הלאומי ודואג ליידע את לקוחותיו אחר הדרכים החוקיות המיטביות ביותר עבורם בהתנהלות מול ביטוח לאומי.

נשמח תמיד לעמוד לרשותכם J.


פוסטים אחרונים
ארכיון הפוססטים
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Square
bottom of page