top of page

עוסק מורשה

עוסק מורשה היא הדרך הנפוצה לפעול כבעל עסק עצמאי בישראל, פתיחת עוסק מורשה מאפשרת קיום פעילות עסקית מול לקוחות וספקים. קיימות שתי צורות עיקריות לעניין מע"מ, עוסק פטור או עוסק מורשה.

עוסק מורשה מוגדר כעוסק שמחזור עסקאותיו השנתי גבוה מהסכום הקובע (הסכום שבו ניתן לפעול באמצעות עוסק פטור) או שהנו עוסק המוגדר כבעל מקצוע חופשי אשר אינו יכול לפעול במסגרת עוסק פטור. עוסק מורשה יכול להיות יחיד, שותפות או חברה.

הגדרה זו הינה לצרכי מס ערך מוסף (מע"מ). לאחר פתיחת העוסק המורשה יקבל העוסק מספר עוסק מורשה, בדרך כלל יהיה זה מספר תעודת הזהות של בעל העסק, במידה ומדובר בחברה מספר העוסק יהיה מספר החברה.

העוסק משלם מע"מ על עסקאותיו ומקזז מע"מ על התשומות אותן הוא רכש. עוסק מורשה מחוייב לדווח על עסקאותיו ולשלם מע"מ אחת לחודש או חודשיים (נקבע בהתאם למחזור עסקאותיו).

 

 לתאום פגישת ייעוץ - ללא תשלום או התחייבות - התקשר 054-4668686

bottom of page