top of page

שירותי המשרד

שירותי הנהלת חשבונות

במסגרת ניהול עסק יש לקיים הנהלת חשבונות בהתאם להוראות ניהול ספרים תקין.

הנהלת חשבונות זו מאפשרת מלבד עמידה בהוראות החוק, שליטה טובה יותר בעסק וקבלת מידע שוטף, זמין ומהימן באשר לביצועיו.

במסגרת שירותי המשרד, אנו מציעים שירותי הנהלת חשבונות ודיווחים שוטפים לרשויות השונות.

פתיחת עסק חדש

לצורך הקמת עסק חדש יש לפעול מול רשויות המס השונות- מס הכנסה, מע"מ והמוסד לביטוח לאומי.

כמו כן, יש לבצע בחינה לגבי צורת ההתאגדות הנכונה (כגון: חברה בע"מ, עוסק מורשה, עוסק פטור וכו').

משרדי מציע ייעוץ שוטף לעסקים, הייעוץ כולל פתיחת תיקים ברשויות המס, הפקת אישורים שונים הנדרשים לקיום העסק וניתוח כדאיות באשר להיבטים שונים בעסק.

 

ניתן לתאם פגישת היכרות ללא תשלום טרם פתיחת עסק חדש

ייעוץ ותכנון מס

תכנון מס הינו שימוש בכלים שהחוק מאפשר, משרדי מעניק ייעוץ ותכנון חבות במס של הלקוח על מנת לנצל באופן מיטבי את הטבות המס המגיעות ללקוח על פי החוק ובהתאם למצבו העסקי והאישי.

השירות כולל עריכת דוחות מס ליחידים ולחברות וייצוג בפני שלטונות המס.

דוחות שנתיים ומאזנים

על כל עסק ועוסק חלה חובה בהגשת דוח שנתי למס הכנסה. דוח זה מרכז את כלל פעילות העסק במהלך שנת המס וכולל גם את חישוב חבות המס של העסק.

חברה בע"מ מחויבת בעריכת ביקורת על ספרי החברה על ידי רואה חשבון חיצוני.

משרדי מתמחה בהכנת והגשת דוחות שנתיים לרשויות המס, תוך מתן מענה כולל לצורות ההתאגדות השונות.

תכנית עסקית

תכנית עסקית הינה מסמך ניהולי המספק תמונה עתידית כוללת של העסק או המיזם.

לרוב תכנית עסקית נדרשת בעת גיוס מקורות מימון לעסק. התכנית העסקית תכלול את פרטי העסק, המוצר, השוק בו פועל העסק והמודל העסקי.

התכנית מראה ניתוח מעמיק של חוזקות וחולשות וכן את פוטנציאל השיווקי, הטכנולוגי והתפעולי הגלום בעסק.

כחלק משירותי המשרד אנו מציעים כתיבת תכנית עסקית.

הצהרות הון

הצהרת הון הינה דין וחשבון על נכסים והתחייבויות של תושב ישראל למס הכנסה ליום מסוים שנקבע בדרישה.

הצהרה זו משמשת ככלי נוסף בידי רשויות המס לצורך ביקורת על הכנסות הנישום. קיימת חשיבות רבה להכנה מקצועית של דוח זה משום שהוא מהווה אמצעי מדידה אחר אמיתות הדיווחים.

משרדי מסייע בהכנת והגשת הצהרת הון ראשונה והצהרות הבאות לאחר מכן כולל ביצוע השוואות הון בין תקופות.

החזרי מס

שכירים רבים זכאים להחזרי מס וזאת מבלי שהם כלל מודעים לכך.

בדיקת זכאות להחזר מס אינה מחייבת את העובד כלפי רשויות המס.

סיבות המזכות החזר מס: שינוי מקום עבודה, תושב חוץ זכאי, קבלת מענק, השקעות בניירות ערך וכו'

משרדי מעניק שירותי החזר מס לשכירים הכולל ניתוח ובדיקת זכאות להחזר, בחינת צפי והגשת הבקשה לרשויות.

אנו מלווים את הלקוח עד לסופו של התהליך ומוודאים כי אכן קיבל את סך ההחזר לו הוא זכאי.

ביקורת פנים לחברות

ביקורת פנים מתבצעת על ידי מבקר הפנים, מטרת הביקורת הפנימית היא לעמוד על אפקטיביות הנהלים ועל ביצועם למעשה, תוך מתן דגש לאיתור הליקויים העיקריים במערך הבקרה הפנימית. כמו כן, הביקורת הפנימית עשויה להצביע על סיכונים שונים בתהליכי העבודה, בפניהם חשופה החברה, וזאת באמצעות בדיקת נאותות הבקרה הפנימית בחברה.

למשרדי ניסיון רב בביצוע ביקורת פנים בארגונים שונים ובתחומים מגוונים. נשמח לעמוד לרשותכם.

bottom of page