top of page

הצהרת הון

הצהרת הון הינה דין וחשבון על נכסים והתחייבויות של תושב ישראל ומשפחתו למס הכנסה בהתאם לדרישה מפורשת לתאריך נתון.

הצהרת ההון משמשת כמכשיר נוסף של רשויות המס לצורך ביקורת אחר הכנסותיו של הנישום.

קיימת חשיבות רבה להכנה מקצועית ורישום נאות של דוח הצהרת ההון, משום שהוא מהווה אמצעי מדידה אחר נכונות הדיווחים השנתיים.

משרדי מסייע בהכנה והגשת הצהרת ההון הראשונה והצהרות ההון הבאות אחריה כולל השוואת הון בין הצהרות.

 

 לתאום פגישת ייעוץ - ללא תשלום או התחייבות - התקשר 054-4668686

bottom of page